İşaret Dili Eğitimi
Yaratıcı Drama Eğitmenliği
$ DOLAR → Alış: 3,52 / Satış: 3,53
€ EURO → Alış: 4,13 / Satış: 4,15

SON DAKİKA

Öabt Türk Dili ve Edebiyatı Halk Edebiyatı Ders Notları

Öabt Türk Dili ve Edebiyatı Halk Edebiyatı Ders Notları
İşaret Dili Eğitimi

Öabt Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Halk Edebiyatı Ders Notları

 

Öabt türk dili ve edebiyatı öğretmenliği halk edebiyatı ders notları, özetler ve makaleler: Türk Halk Bilimi Çalışmaları

HALK BİLİMİ/FOLKLOR

TARİHSEL SÜREÇ

Folklor sözü İngilizce “folk” ve “ lore” sözcüklerinden oluşmuştur. Folk “halk”, lore ise “bilim, bilgi”

anlamına gelir. Bu nedenle Türkçe’de Folklor terimi “Halk Bilimi” sözüyle de karşılanmıştır. Folklor

terimini ilk olarak 1846 yılında kullanan İngiliz William j. Thoms’dur.

İngiltere’de 1878 yılında Folklore Society adıyla bir dernek kurulmuş, folklor sözcüğü de bu bilim

dalının adı olarak yayılmıştır. İskandinav, Rus, Portekiz, İspanyol bilginleri de aynı kelimeyi

kullanmışlardır.1846 yılından bu yana Anglo-Sakson ülkeleriyle İsveç, Norveç, Finlandiya, Fransa gibi

ülkelerde yaygınlık kazanan bu terim yurdumuzda da benimsenerek kullanılmaya başlanmıştır. Alman

dili konuşulan ülkelerde  ise (Almanya, Avusturya, İsviçre) Folklor terimi yerine aynı anlamı karşılayan

“Volkskunde”nin kullanılışı tercih edilmiştir.

Her ulusun kendine özgü bir toplum yapısı bulunması nedeniyle Folklorun tanımlanması ve

kapsamının belirlenmesinde her ülkenin bilginleri kendi toplumlarının yaşayışına göre

değerlendirmeler yapmışlardır. Örneğin Almanya’da Folklor, siyasal bilimlerin giriş yeri, giriş odası ve

sosyal politikanın köken, kaynak kitabıdır. Folklor halkın kalıbı, ruhu ve türünün bilimsel anlayışıdır.

Sosyoloji, sözcüğün anlamı ve çağdaş kavramı bakımından Folklorun bölümlerinden biridir.

Amerika’da Folklor, uygarlık tarihini inceleyen sosyal bilimlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Belçika’da Folklorun amacı, halk sınıflarının yaşayışlarına ve uygarlıklarına ait olan her şeyi toplamak,

inceleyerek, açıklamaktır. Folklor İnsanlık zihniyetinin geçirdiği çeşitli aşamaları inceler ve bunları her

gün karşılaşılan benzer aşamalarla karşılaştırma amacını güder.

TÜM KPSS, TÜM SINAVLAR VE MEMURLUK HABERLERİNDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

Fransa’da Folklor, halk yaşayışını inceler. Folklor, uygar ülkelerde halka ait düşünsel ve maddesel

kültürü inceler. Folklor, uygar uluslardaki halk düşüncesinin incelenmesidir. Folklor doktrinsiz ortak

inanmalar, kuramsız çalışmalardır. Folklor, hiçbir aydının öğretemediği, halkın kendi kendine

öğrendiği efsane, hikaye, gelenek, şarkı, bilmece, söz düzeni, yıldızlara ait inanma ve büyüler gibi

bilgilerdir. Folklor, az gelişmiş ulus ve halk sınıflarının inanış, gelenek ve göreneklerinin

ansiklopedisidir. Bu da insanlğın başlangıcından zamanımıza kadar az ya da çok bozulmuş biçimde

ulaşan kültür kalıntılarıdır.

İngiltere’de Folklor, gelenekler bilimidir. Folklor, insan kuruluşlarında en yaygın, en devamlı ve eski

olan şeyleri, halk sanatlarını, halk endüstrisini inceler. Folklor, yazılı belgeleri değil; atalardan gelen

geleneklerin etkisi altında inanılan ve yapılan şeyleri inceler. Folklor, bugün yaşayan, fakat bugünün

ve zamanımızın olmayan fikirleri, gelenek ve tarihleri,eski halklardan kalanları toplar, karşılaştırır.

Halkın efsane, gelenek ve inanışları ile ilgilenir. Folklor, halkın düşünsel yapısını oluşturan her şeyi inceler.

Folklorun anlamı ve tanımı konuları Türk folklorcularınca da işlenmiştir. M. Şakir Ülkütaşır, Sedat

Veyis Örnek gibi bilim adamlarını örnek verebiliriz.

Sedat Veyis Örnek’e göre Folklor, bir ülke ya da belirli bir bölge halkına ilişkin maddi ve manevi

alanlardaki kültürel ürünleri konu edinen, bunları kendine özgü yöntemlerle derleyen, sınıflandıran,

çözümleyen, yorumlayan ve son aşamada bir bireşime vardırmayı amaçlayan bir bilim dalıdır.

Bir ülkenin, bir yöre halkının, bir etnik grubun yaşamının bütününü kapsayan ve temelinde o halkı

oluşturan insanların ortak ve yaygın davranış kalıplarını, yaşama biçimini, belirli olaylar ve durumlar

karşısında tavrını, çevresini ve dünyayı algılayışını açıklamada; geleneksel ve törensel yaşamı

düzenleyen, zenginleştiren, renklendiren bir diibeceriyi, beğeniyi, yaratıyı, kurumu, töreyi,

kurumlaşmayı göz önüne sermede; bir ucuyla geçmişe, bir ucuyla da zamanımıza uzanan gelenekler,

görenekler, adetler zincirini saptamada; bu zincirin köstekleyici veya destekleyici halkalarını tek tek

belirlemede; halk kültürünün atardamarlarını yakalayarak bunlardan özgün ve çağdaş yaratmalar

çıkarmada folklorun rolü ve önemi birinci derecededir.

 1. Şakir Ülkütaşır’a göre Folklor, en derli toplu anlamıyla genel olarak sözlü halk edebiyatı, halk

musikisi, halk temaşası, halk gelenek ve inançları gibi tamamen fikri ve manevi tezahürleri, kısaca

halkın manevi kültürü araştıran bir bilimdir. Düğün, bayram, cenaze, kandil, çocuk vs.’ye ait halk

gelenekleri; cin, peri, büyü, afsun, muska, gibi şeylere inanma şeklinde tezahür eden bütün halk

inançları ile türküleri, maniler, bilmeceler, oyunlar, masallar, menkıbeler,  deyimler ve atasözleri

Folklorun konusu içindedir. Bütün bunlar belli kadrolar dahilinde tespit ve tetkik edilir. Folklor

araştırmalarının temel taşı olan kadro bir kategori içinde ve birbirleriyle yakından ilgili birçok maddeyi

içine alan geniş bölümdür.

Halk Biliminin Etnoloji, Sosyoloji, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, Edebiyat, Psikoloji, Dilbilim, Dinbilim,

Tarih, Dinler Tarihi, Sanat Tarihi, Coğrafya, Tıp, Hukuk vb. bilimlerle yakından ilişkisi olup;

gerektiğinde bu bilim dallarının yöntem ve bulgularından yararlanır, başka ülkelerin Halk bilimi

(Folklor) ile ilgili verilerinden koşutluklar kurar, karşılaştırmalar yapar, bunların kökenine inmeye

çalışır. Böylece yerlilikten ve ulusallıktan evrenselliğe geçerek insanlığın ortak kültürüne katkıda bulunmaya yönelir.

Halk Bilimin içerisine giren konuların yeterli ve herkesin üzerinde anlaşabileceği bir şemasını

düzenlemek zordur. Çünkü sosyal bilimlerin çoğunda olduğu gibi Halk Biliminde de bir takım

konuların sınırlarını kesin olarak çizmek, bunların diğer bilimlerle olan sınır anlaşmazlıklarını önlemek

güçtür. Halk Bilimin çalışma konularıyla ilgili olarak yapılan tasnif çalışmaları hakkında yabancı

ülkeler  ve Türkiye’den bazı örnekler verebiliriz.

Fransa’da Paul Sebillot’un 1904-1907 yılında yayımlanan Folklor de Franse adlı eserinde şöyledir:

 1. Gök ve yer
 2. Deniz ve Tatlı Sular
 3. Hayvanlar ve Bitkiler
 4. Halk ve Tarih

TÜM KPSS, TÜM SINAVLAR VE MEMURLUK HABERLERİNDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN


Londra Folklor Cemiyetinin Yayımladığı kitapta izlenen plan şöyledir:

1) İtikatlar ve uyulması gerekli kurallar

 1. a)                  Yer ve gök
 2. b)                 Bitkiler alemi
 3. c)                  Hayvanlar alemi
 4. d)                 İnsanlar
 5. e)                  İnsanlar tarafından yapılmış eşya
 6. f)                   Ruh ve öteki dünya
 7. g)                  İnsanüstü varlıklar
 8. h)                  Kehanet ve fallar
 9. i)                    Sihir
 10. j)                   Hastalık ve halk hekimliği

1)  Adetler

 1. a)                  Siyasal ve toplumsal kuruluşlar
 2. b)                 Bireysel hayata ait ritler
 3. c)                  Uğraşılar, işler ve sanayi
 4. d)                 Takvimi bayramlar ve diğer bayramlar
 5. e)                  Oyunlar, sporlar ve eğlenceler

2)    Hikayeler, şarkılar ve atasözleri

 1. a)                  Hikayeler
 2. i)                    Doğru diye anlatılanlar
 3. ii)                  Eğlence diye anlatılanlar
 4. b)                 Şarkılar ve baladlar
 5. c)                  Atasözleri ve bilmeceler
 6. d)                 Tabirler (deyimler ve temsiller)

3)   Katkılar

 1. a)                  Terminoloji

 

Sedat Veyis Örnek’in yaptığı tasnif de şöyledir:

1)      Köy, Kasaba ve Kent Yaşamı (Monografiler)
2)      Yerleşim-Yerleşim Türleri .

 1. a)      Sürekli yerleşim (köy, kasaba, kent)
 2. b)      Geçici yerleşim (yaylak, kışlak)

3)      Barınak-Konut (Halk Mimarisi).

 1. a)      Tipler
 2. b)      Yapım teknikleri ve kullanılan araç-gereçler
 3. c)      Ev eşyası (türleri, yapımı, kullanılışı)

4)      Aydınlanma, Isınma.

 1. a)      Işık elde etme; ışık araç ve gereçleri
 2. b)      Isı elde etme; ısı araç ve gereçleri

5)      Taşıtlar Taşıma Teknikleri

 1. a)      Kara taşımacılığı
 2. b)      Hava taşımacılığı

6)      Ekonomi Türleri

 1. a)      Hayvancılık.
 2. i)        Bakımı, beslenmesi, korunması
 3. ii)       Çobanlık

iii)     Hayvansal ürünlerin elde edilişleri

 1. iv)     Hayvancılıkla ilgili araç-gereçler
 2. b)      Tarım-Rençperlik
 3. i)        Ekme, biçme, ürün alma
 4. ii)       Tarım araç-gereçleri
 5. c)      Avcılık
 6. i)        Av türleri (kara, deniz avları)
 7. ii)       Av araçları ve teknikleri

7)      Halk Ekonomisi

 1. a)      Üretim
 2. b)      Tüketim
 3. c)      Pazarlama

8)      Beslenme-Mutfak-Kiler

 1. a)      Besin Türleri
 2. i)        Hayvansal besinler
 3. ii)       Bitkisel besinler
 4. b)      Besin Elde Etme, Hazırlama, Koruma
 5. c)      Mutfak Düzeni, Araçları
 6. d)      Kiler, Depo, Mahzen
 7. e)      Yemek Çeşitleri
 8. f)        Sofra Düzeni

9)      Ölçme, Tartma, Hesaplama Birimleri; (Zaman ve Mesafe Kavramları)
10)      Halk sanatları ve Zanaatları

 1. a)      İşletme, Örme, Dokuma, Basma İşleri
 2. b)      Ağaç, Taş, Maden, Toprak, Cam, Deri İşleri

 

11)      Giyim-Kuşam-Süs

 1. a)      Giyim-Kuşam
 2. i)        Erkek giyimi
 3. ii)       Kadın giyimi

iii)     Çocuk giyimi

 1. iv)     Günlük giyim
 2. v)      Törensel giyim
 3. vi)     Meslekleri ve yaş gruplarını belirleyen giyimler
 4. b)      Süslenme

12)      Halk Bilgisi

 1. a)      Halk Hekimliği-Halk Baytarlığı
 2. b)      Halk Botaniği-Halk Zoolojisi
 3. c)      Halk Meteorolojisi-Halk Takvimi
 4. d)      Halk Hukuku

13)      Halk İnançları; Töreler, Adetler, Gelenekler, Görenekler
14)      Geçiş Dönemleri

 1. a)      Doğum
 2. b)      Evlenme
 3. c)      Ölüm

15)      Bayramlar-Karşılamalar-Uğurlamalar

 1. a)      Dinsel Nitelikli Bayramlar
 2. b)      Yerel Nitelikli Bayramlar
 3. c)      Karşılama ve Uğurlamalar

16)      Kalıp Hareketler (Tavırlar, Jestler, Mimikler)-Kalıp Sözler ve Sesler

 1. a)      Günlük Yaşamla İlgili Olanlar
 2. b)      Törensel Yaşamla İlgili Olanlar
 3. c)      Islık Çalma, Çağırma, Ses Çıkarma

17)      Dernekler, Kuruluşlar; Dayanışma ve Yardımlaşma

 1. a)      Esnaf dernekleri
 2. b)      Dinsel Kuruluşlar
 3. c)      Cinse ve Yaşa Dayalı Örgütler
 4. d)      Komşuluk

18)    Dinsel-Büyüsel İçerikli İnançlar, İşlemler

 1. a)      Ziyaretler, Yatırlar, Türbeler, Mezarlar
 2. b)      Fal, Rüya Yorumu, Gelecekten Haber Verme
 3. c)      Büyücülük; Türleri ve Teknikleri

19)    Halk Edebiyatı

 1. a)      Destanlar
 2. b)      Efsaneler
 3. c)      Masallar
 4. d)      Halk Hikayeleri
 5. e)      Halk Şiiri
 6. f)        Halk Türküleri
 7. g)      Fıkralar
 8. h)      Atasözleri-Deyimler
 9. i)        Tekerlemeler
 10. j)        Bilmeceler
 11. k)      Alkışlar, Kargışlar
 12. l)        Ağıtlar
 13. m)    İlahiler
 14. n)      Maniler

20)      Halk Tiyatrosu (Geleneksel tiyatro)

 1. a)      Ortaoyunu
 2. b)      Karagöz
 3. c)      Kukla
 4. d)      Meddahlık
 5. e)      Seyirlik Köylü Oyunları

21)      Halk Oyunları (Dansları)
22)      Halk Müziği ve Müzik Araçları
23)      Çocuk Oyunları ve Oyuncaklar

 1. a)      Temsili Nitelikteki Oyunlar
 2. b)      Oyuncak Türleri ve Nitelikleri

24)      Halk Eğlenceleri; Sporlar
25)      Adlar

 1. a)      İnsan Adları
 2. i)        Asıl adlar
 3. ii)       Soyadları

iii)     Lakaplar-takma adlar

 1. b)      Yer, Su, Dağ, Köy, Meydan, Cadde, Sokak, Ev Adları

TÜRKİYEDE HALK BİLİMİNİN GEÇMİŞİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

Türkiye’de Folklor çalışmaları Batı ülkelerine nazaran geç başlamıştır. Bazı araştırmacılar, Folklorun bir

bilim olduğundan habersiz, bazı veriler elde edip, bunları bazı dergilerde yayımlamışlardır. Başlangıçta

daha çok Folklorun ne olduğu üzerine açıklamalar içeren yazılar yazılmıştır. Gökalp, Halka Doğru adlı

dergide “Halk Medeniyeti-I” başlıklı yazısında Folklor terimine karşılık olarak “Halkiyat”

terimini  (1913) kullanmıştır. Resmi medeniyet ve Halk medeniyeti olmak üzere bir kavmin iki

medeniyetten oluştuğunu belirtmiş; kaideleri yazılı olmayan, ağızdan ağıza geçerek bir soyda uzayıp

giden ananevi medeniyeti konu edinen ilmi de “Halkıyat”  olarak tanımlamıştır.

Mehmet Fuat Köprülü İkdam Gazetesinde “Yeni Bir İlim: Halkiyat-Folklor” konulu yazısında (1914)

Folklorun Avrupa’daki gelişiminden ve ülke için öneminden söz etmiştir. Folklor terimi açık olarak ilk

defa bu yazıda geçmiştir.

Rıza Tevfik Bölükbaşı Peyam Gazetesi’nin edebiyat ekinde “Folklor” başlıklı yazısında (1914) ,

kelimenin aslını açıklayarak bizdeki anlamıyla Avrupa’daki anlamı arasındaki farkları işaret etmiştir.

Ayrıca Halk Biliminin asıl konusunun ortak halk edebiyatı ürünleri olduğunu belirtmiş, Türk

atasözlerinden ve türkülerinden örnekler vermiştir.

Selim Sırrı Tarcan Türkiye Edebiyat Mecmuasında “Halk İlmi (Halkiyat)” dergisinde (1924) Folkloru

tanımlayarak, Folklorun birleştirici ve eğitsel bir bilim dalı oluşunun üzerinde durmuştur.

Rauf Yekta Bey, “Darülelhan külliyatı” defterlerinin Anadolu Halk Şarkıları adını taşıyan I. Sayısında

yazdığı önsözde, folklorcuların derleyip topladıkları ezgi ve sözlerin ulusun geçmişini aydınlatmadaki

önemine değinmiş, halk türküleri derlemenin önemini belirtmiştir.

Türkiye’de Halk Bilimi alanında çalışma yapan yabancılar daha çok halk edebiyatı ve halk müziği

konuları üzerinde durmuşlardır. Bu bilim adamlarından bazıları şunlardır: B. Bartok, W. Eberhard, F.

Giese, G. Jacob, U. Johansen, F.W. Hasluck, I. Kunos, F. Luschan, Th. Menzel, G. Mezsaros, G.

Nemeth, K. Rainhardt, H. Ritter, W. Ruben vb.

Cumhuriyet dönemine kadar folklor konusundaki çalışmalar, daha çok kişisel ve dağınık

görünümdedir. 1927 yılında Ankara’da “Anadolu Halk Bilgisi Derneği” daha sonra da “Türk Halk Bilgisi

Derneği” adını alan dernek, Türk Halk Bilimine dönük çalışmaları başlatan ilk örgüttür.

Bu dernek çıkardığı “Halk Bilgisi Haberleri” adlı süreli yayınıyla ülkemizin çeşitli yörelerinden derlenen

Halk Bilimi verilerini toplu olarak sunmuştur. “Halk Bilgisi Toplayıcılarına Rehber” adlı kılavuz da yayınlamıştır.

1955 yılında Türk Halk Sanatlarını ve Ananelerini Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. Bu cemiyet, iki kez ad

değiştirerek günümüzdeki Folklor Araştırmaları Kurumu adını almıştır.

1964 yılında kurulan “Y.T.G. Türk Folklor Enstitüsü kurma derneği” 1966 yılında “Türk Folklor

Araştırmaları Kurumu” adını alarak bu alanda çalışmalar yapmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin öncülüğüyle kurulan iki dernek de

süreli yayınları, sergileri, açık oturumlarıyla Folklora alanında katkılar sağlamışlardır.

1932 yılında kurulan Halkevleri kültürün araştırılması, incelenmesi, yaygınlaştırılması ve halkla

kaynaştırılmasında önemli rol oynamıştır. Halkevlerinin Köycülük Kolları köy ve kasabalara geziler

düzenlemiş; bu gezide elde edilen folklor verileri yerel dergilerde yayımlanmıştır. Halka dönük

etkinlikleriyle bu kuruluşlar çeşitli illerde çıkardıkları yerel dergiler, yayınladıkları kitaplar vasıtasıyla

Halk Bilimi alanındaki gerecimizin büyük bir bölümünü yitip gitmekten kurtarmışlardır. Halk Bilimini

ilgilendiren kılavuz ve el kitaplarının, monografilerin büyük bölümü çeşitli halkevlerinin aracılığı ile

okuyucuya kazandırılmıştır.

Türk Dil Kurumu da Halk Ağzından Derleme Dergileri, Derleme ve Tarama sözlükleriyle dil konusunda

Halk Bilimine katkıda bulunan kurumlar arasındadır.

Üniversitelerde uzun yıllar bağımsız bir Folklor kürsüsü kurulamamıştır. Günümüz itibariyle (2000) bu

alanda bağımsız kürsü yalnızca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya fakültesinde kurulabilmiştir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesinde 1938-1948 yılları arasında Halk Edebiyatının

yanında Halk Bilimi konularına da programında yer veren bir kürsü, Pertev Naili Boratav’ın

öncülüğünde çalışmalar yapmıştır. Aynı fakültenin Etnoloji kürsüsü ise etnoloji ve sosyal

antropolojinin yanı sıra Folklor konularını işlemektedir. Boratav ve İlhan Başgöz yabancı ülkelerdeki

üniversitelerde Türk Halk Bilimine ilişkin araştırma ve incelemeleriyle, bu alana önemli katkılar

sunmuşlardır. Aynı fakültede Etnoloji ve Sosyal Antropoloji öğretim üyelerinden olan Orhan

Acıpayamlı doğum, halk hekimliği, bibliyografya; Nermin Erdentuğ evlenme adetleri; Sedat Veyis

Örnek halk inançları, ölüm vb. konularda monografik nitelikte araştırmalar yaparak yayınlamışlardır.

Bu fakültenin Tiyatro Kürsüsü öğretim üyelerinden Metin And ve Özdemir Nutku geleneksel Türk

tiyatrosu konusundaki araştırma ve incelemeleriyle  Halk Bilimi alanına katkıda bulunmuşlardır. Dil ve

Tarih Coğrafya Fakültesinde 1993 yılında Halk Bilimi Bölümü bağımsız bir bölüm olmuştur.

Hacettepe Üniversitesinde Sosyal Antropoloji ve Genel Türk Edebiyatı Bölümündeki bazı araştırma ve

incelemeler de Halk Bilimi kapsamına girmektedir. Sosyal Antropoloji Bölüm  başkanlığı yapmış olan

Prof. Dr. Bozkurt Güvenç’in de Halk Bilimi alanında önemli katkıları olmuştur. Aynı fakültenin Türk Dili

Ve Edebiyatı bölümüne bağlı Ana Bilim Dalı olarak Türk Halk Bilimi  öğretimine devam etmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Tahir Alangu’nun Halk Bilimin tarihçe ve yöntem sorunlarıyla ilgili dersleri de bu alandaki katkılardandır.

Atatürk Üniversitesi özellikle halk edebiyatı alanında verimli çalışmalar, araştırmalar yapmakta, ve yayımlamaktadır.

1938 yılına kadar çeşitli dergilerde Halk Bilimi ile ilgili bazı yazılar yer alırken bu tarihte “Halk Bilgisi

Derneği’nin yayınladığı “Halk Bilgisi Mecmuası” ile “Halk Bilgisi Haberleri’nde ağırlık tamamen Halk

Bilimsel yazı ve derlemelere verilmiştir. Bunları zamanla Folklor Postası, Türk Folklor Araştırmaları,

Türk Etnografya Dergisi, Folklor, Folklora Doğru, Sivas Folkloru, Halkbilimi gibi dergiler izlemiştir.

Bunların bir kısmı yayınına son vermiştir. Yayınlanmaya devam edenler arasında Folklor/Edebiyat,

Milli Folklor, Halk Bilim, Türk Dünyası, Erciyes gibi dergileri örnek verebiliriz. Halkevleri ve Fakülte

dergilerinin Halk Bilimine katkıları olmuştur. Halk bilim yıllık ve belletenlerinde de özlü araştırma ve

incelemeler yer almaktadır.

Türkiye’de ilk resmi derlemeler İstanbul Belediye Konservatuarı’nca 1926 yılında başlatılmış; bu

amaçla dört gezi düzenlenmiştir. Halk Bilimin alanına giren konulardan biri olarak derlenen türküler

notaya alınarak 14 defter halinde yayımlanmıştır. İlk pentatonik türkü bu gezilerde Gümüşhane’de

kaydedilmiştir. Mahmut Ragıp Gazimihal da 1929 yılında Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz adlı

bir kitap yayımlamıştır.

Ülkemizde, çeşitli tarihlerde Halk Bilimiyle doğrudan ilgili kongre, seminer ve danışma toplantıları

düzenlenmiş ve bu çalışmalar devam etmektedir. Bunların kimileri derneklerin girişimiyle, kimileri de

devletin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Sümerbank gibi bankaların özellikle yayın alanındaki

etkinleriyle Halk Bilimi alanına katkıları olmuştur. Halk Bilimine, el sanatlarına ilişkin yayınlarının

yanında halkın yaratı ve beceri ürünlerini tanıtan gösteri, sergi, koleksiyon türünden çalışmaları da

dikkate değerdir.

Halk Bilimi alanında hizmet veren resmi bir kuruluş olarak Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma

ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, geçmişten bugüne birtakım değişiklikler geçirerek kurulmuştur. İlkin,

“Milli Folklor Enstitüsü” adıyla 1966 yılında kurulmuştur. Amacı Folklorun çeşitli konularında

çalışmalar yaparak bir Folklor arşivi, kütüphanesi, müzesi kurmak, yurdun değişik yerlerinde bu

konularda yapılan çalışmaları birleştirip teşvik etmek ve bunlara rehberlik etmektir. 1973 tarihli

Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile “Milli Folklor Dairesi Başkanlığı” adını alan kurum 1982 yılında

teşekkül eden Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi olarak müstakil Daire

Başkanlığı şeklinde görevini sürdürmüştür. 1989 yılında “Halk Kültürlerini Araştırma Dairesi

Başkanlığı, 1991 tarihinde de “Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü” adını

almıştır.

Genel Müdürlükçe Halk Kültürünün bütün konularında yapılan araştırmalar, yurtiçi ve yurtdışı olmak

üzere  Folklor Araştırmacıları tarafından görüşme tekniği, ses kayıt cihazları, fotoğraf makinaları ve

video kamera kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli kurum, kuruluş ve üniversitelerle işbirliği içinde

panel, sempozyum, kongre vb. yapılmakta, sunulan bildirilerin basımı sağlanmaktadır. Bu konuda

yapılan çalışmalardan bazıları şöyledir: İlki 1975 yılında yapılan “Uluslararası Türk Halk Kültürü

Kongresi” beş yılda bir yapılmaktadır. 2001 yılında altıncısı İçel ilinde yapılacaktır. 1994 yılında

birincisi yapılan “Türk Araştırma Sonuçları Sempozyumu”nun iki yılda bir yapılması planlanmış olup,

sonuncusu 1998 yılında yapılmıştır. “Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu” nun birincisi 1993,

ikincisi 1999 yılında yapılmış olup beş yılda bir yapılması planlanmıştır. Dönüşümlü olarak her yıl

Unima ile birlikte “ Ulusal ve Uluslararası Geleneksel Tiyatro Festivali yapılmaktadır. 2000 yılında

Folklor Araştırmacıları Vakfı ile işbirliğinde ilki düzenlenen “Mahalli Halk Oyunları Yarışma”nın her yıl

yapılması planlanmıştır. Bu etkinliklerin yanında sürekli olmayan, özel gün ve zamanlarla ilgili

faaliyetler de vardır: Nevruz Sempozyumu, Dede Korkut günleri çerçevesinde düzenlenen Dede

Korkut Sempozyumu, Folklor Araştırmacıları Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen Roman Halk Kültürü

Fotoğraf Sergisi, yine vakfımız işbirliği içinde her ayın cuma günleri yapılan Kültür Söyleşileri (birincisi

14 Kasım 2000 yılında yapılmıştır) vb. Yayın alanında da Türk Dünyası Dergisi, Türk Halk Kültürü

Araştırmaları ve Türk Halk Kültüründen Derlemeler adıyla süreli yayın çıkarılmakta, Halk Bilimi ile ilgili

kitapların basımı da yapılmaktadır.

TÜM KPSS, TÜM SINAVLAR VE MEMURLUK HABERLERİNDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

MemurRehber.Net

 

Marmara Akademi
Bilgisayar dersi, bilgisayar sertifikası için yeterli mi?
Öğrenimi sırasında bilgisayar dersi almış olmak, bilgisayar sertifikası için yeterli. KPSS kılavuzunda, uzun yıllardan sonra bilgisayar sertifikası şartında değişiklik yapıldı....
Polis Özel Harekat Mülakatlarında Neler Soruluyor ?
POMEM ve PÖH Mülakatlarında Neler Soruluyor ? Mülakata her başvuran çağırılır Şahsen başvuru kendi mülakat günü yapılır Gruplar halinde içeri...
MEB 4200 Sözleşmeli Öğretmen Atamalarına İlişkin Kontenjan Dağılımı ve Başvuru
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4200 öğretmen atamasına ilişkin, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünün ” Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu ”...
Öğretmen atama ihtiyacı artacak ve azalacak branşlar
2016-2017 Eğitim Öğretim yılı için MEB’in ders saatlerinde yapacağı çalışmalarla bazı branşların öğretmen açıkları, artacakken bazı  branşlarda öğretmen açıklarının azalacağı...
Teog’da Hangi Öğretmenler Görev Alacak? Ne Kadar Ücret Alınacak?
23-24 Kasım Tarihlerinde Yapılacak Olan Teog’da Hangi Öğretmenler Görev Alacak? Ne Kadar Ücret Alınacak? 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem...
KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban Puanlar Açıklandı
  KPSS-2016/6 Tercih-Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban Puanlar Açıklandı KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler KPSS-2016/6 Taban Puanları  KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonuçlarına...
KPSS 2016/7 Tercih Kılavuzu Yayımlandı
  Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla...
2017 Öğretmen Adaylarının Bilmesi Gereken Eğitim Bilimleri Kavramları
  EĞİTİM BİLİMLERİ DERS NOTLARI   -Halk eğitimi, hizmetiçi eğitim, uzaktan eğitim gibi başlıklar YAYGIN EĞİTİM türüdür. -Eğitim sisteminin yenilenmesini...
Kpss A ve Kurum Sınavları İçin Adım Adım İzlenmesi Gereken Yollar
  KPSS A grubu mesleklere giriş için önce her yıl düzenlenen KPSS A sınavına girilir. Sınavda toplam 4 oturum vardır....
KPSS A Grubunda En İyi Meslekler ve Maaşları
KPSS A GRUBU ADAYLARININ BİLMESİ GEREKEN PUAN TÜRLERİ, MESLEKLER, MESLEK MAAŞLARI   A Grubu (Kariyer) Meslekler Hangileridir? KPSS A Grubu...
2016 DGS Taban Puanları Açıklandı
2016 DGS Taban Puanları Açıklandı 2016 DGS Yerleştirmeleri sonucu oluşan en büyük- en küçük puanlar, max-min taban puanlar aşağıda verilmiştir....
2016 DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
  2016-DGS sonuçlarına göre; tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 16 Ekim 2016 tarihinde saat...
2016 KPSS Önlisans Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
  16 Ekim 2016 tarihinde uygulanan 2016-KPSS Ön Lisans Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarına,16 Ekim 2016 tarihinde saat...
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bütün Öğretmenlerin Mülakatla Alınacağını Açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kanal 7’de soruları yanıtladı İsmet Yılmaz’ın sorulara verdiği cevaplar: Neden Mülakatla öğretmen aldınız? Eğitimdeki en...
Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavından Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekiyor?
Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavından Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekiyor? 18 Aralık 2016 tarihinde yapılacak MEB Aday öğretmenlik sınavında...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ